Autor: rnet

Wyłączenie hibernacji Windows 10

Aby wyłączyć hiber­nację: Uruchamiamy Wiersz polece­nia z uprawnieni­a­mi admin­is­tra­to­ra. — wpisu­je­my polece­nie: pow­er­cfg ‑h off — alter­naty­wnie moż­na również użyć polece­nia: pow­er­cfg /hibernate off — [Enter] i moż­na już zamknąć okno Wiersza pole­ceń  Wielogigabajtowy plik hiberfil.sys zniknie z kat­a­logu głównego dysku sys­te­mowego, zniknie też polece­nie Hibernuj fig­u­ru­jące doty­chczas jako jed­no z pole­ceń towarzyszą­cych opcji zamknię­cia sys­te­mu. Istnieje również rozwiązanie kom­pro­misowe,…
Czytaj dalej

Duże użycie CPU przez Windows Defender

Jak ograniczyć uży­cie CPU przez anty­wirus Windows Defender ? Uruchomiamy okno Powershell w try­bie admin­is­tra­to­ra i poda­je­my polece­nie: Set-MpPreference ‑ScanAvgCPULoadFactor X Gdzie pod X pod­staw­iamy maksy­mal­ną pro­cen­tową wartość uży­cia CPU przez anty­wirus Windows Defender. Domyślnie jest to 50% uży­cia pro­ce­so­ra. W razie potrze­by może­cie zmniejszyć (bądź zwięk­szyć) ten lim­it.*Podanie wartoś­ci zerowej (0) nie sprawi, że anty­wirus…
Czytaj dalej

Ekran System

Ekran System — skutecz­na ochrona sys­temów IT Monitoring pra­cown­ików Ekran System umożli­wia skuteczne śledze­nie akty­wnoś­ci użytkown­ików i kom­put­erów. Chroni wszelkie dane poufne przed kradzieżą. Umożliwia mon­i­tor­ing pra­cy w aplikac­jach kry­ty­cznych. Monitorowanie użytkown­ików uprzy­wile­jowanych Śledź wszys­tkie dzi­ała­nia na fir­mowych ser­w­er­ach. Monitoruj pracę użytkown­ików uprzy­wile­jowanych, takich jak admin­is­tra­torzy baz danych czy sys­temów IT. Kontrola usłu­go­daw­ców i pra­cown­ików zdal­nych  Monitoruj…
Czytaj dalej

Kopie zapasowe MSSQL serwer z wiersza poleceń

Kopie zapa­sowe baz danych ser­w­era MSSQL moż­na tworzyć z linii pole­ceń za pomocą polece­nia SqlCmd. Zaletą tego rozwiąza­nia jest możli­wość stworzenia skryp­tu, który moż­na podłączyć pod har­mono­gram zadań sys­te­mu Windows. Podstawowa skład­nia polece­nia SqlCmd to: SqlCmd ‑E ‑S Nazwa_serwera ‑Q "BACKUP DATABASE [Name_of_Database] TO DISK =" X: PathToBackupLocation [Name_of_Database] .bak "" Domyślna instanc­ja SQL Server:…
Czytaj dalej

SQL Joins

Przedstawiam ciekawy sposób na zrozu­mie­nie i pomoc w przy­pad­kach uży­cia pole­ceń SQL JOIN. Poniższa grafi­ka odzwier­cied­la wyni­ki stosowa­nia opcji SQL JOIN w różnych konfiguracjach…

Zadzwoń teraz!