Autor: rnet

Kopie zapasowe MSSQL serwer z wiersza poleceń

Kopie zapa­sowe baz danych ser­w­era MSSQL moż­na tworzyć z linii pole­ceń za pomocą polece­nia SqlCmd. Zaletą tego rozwiąza­nia jest możli­wość stworzenia skryp­tu, który moż­na podłączyć pod har­mono­gram zadań sys­te­mu Windows. Podstawowa skład­nia polece­nia SqlCmd to: SqlCmd ‑E ‑S Nazwa_serwera ‑Q "BACKUP DATABASE [Name_of_Database] TO DISK =" X: PathToBackupLocation [Name_of_Database] .bak "" Domyślna instanc­ja SQL Server:…
Czytaj dalej

SQL Joins

Przedstawiam ciekawy sposób na zrozu­mie­nie i pomoc w przy­pad­kach uży­cia pole­ceń SQL JOIN. Poniższa grafi­ka odzwier­cied­la wyni­ki stosowa­nia opcji SQL JOIN w różnych konfiguracjach…

Skróty klawiaturowe WINDOWS

Ctrl+C — Kopiuje zaz­nac­zony ele­mentCtrl+V — Wkleja sko­pi­owany ele­mentCtrl+X — Wycina zaz­nac­zony ele­mentCtrl+Z — Cofnij ostat­nią oper­acjęCtrl+Y — Powtarza ostat­nią oper­acjęCtrl+F — Znajduje tekst w akty­wnym doku­men­cieCtrl+S — Zapisuje bieżą­cy plikCtrl+Shift+S — Zapisuje bieżą­cy plik jakoCtrl+A — Zaznacza wszys­tkoCtrl+P — Drukuje bieżą­cy doku­mentAlt+Tab — Przełącza się między otwarty­mi programami/oknamiAlt+F4 — Zamyka akty­wne okno lub zakańcza…
Czytaj dalej

Zapis do pliku csv python

import csv #nazwy pól­fields = ['Imie', 'Wydzial', 'Year', 'Punkty'] #rzędy danych pliku CSV rows = [ ['Adam', 'COE', '2', '9.0'],['Piotr', 'Mkt', '2', '9.1'],['Ewa, 'IT', '2', '9.3'],['Anna', 'SE', '1', '9.5'],['Kasia', 'MCE', '3', '7.8'],['Marek', 'EP', '2', '9.1']] #nazwa pliku csvfile­name = "plik.csv" #zapis do pliku csv with open(filename, 'w') as csv­file:# tworze­nie obiek­tu csvwritercsvwriter = csv.writer(csvfile) # pisanie do pól …
Czytaj dalej

hdtune

Poniżej link do pro­gra­mu do testowa­nia dysku HDD i SSD. Program nie ma ograniczeń cza­sowych. ver2.55 https://drive.google.com/file/d/19v5ohBYA8p-Cp9z1OV9tsn1epDHC-dwD/view?usp=sharing

Zadzwoń teraz!