Axence NetTools Netwatch

Axence NetTools Netwatch

Przedstawiamy ciekawą funkcję opro­gramowa­nia Axence NetTools — Netwatch. W pra­cy admin­is­tra­to­ra zachodzi częs­to potrze­ba mon­i­toringu usług i ich jakości…

Dzięki mod­ułowi Netwatch z paki­etu opro­gramowa­nia Axence NetTools, moż­na mon­i­torować odpowiedzi ICMP (PING), znane usłu­gi takie jak np. HTTP,  MySQL, NetBIOS itp. oraz odpowiedzi z konkret­nych portów, defin­iowanych przez użytkownika.

netwatch

Na załąc­zonym powyżej obra­zie widać rozbu­dowaną funkcjon­al­ność mod­ułu Netwatch. Monitorować może­my adres IP, jak również urządze­nie po nazwie DNS. Można też ustaw­ić częs­totli­wość sprawdza­nia danego zadanego parametru.

Wersja dar­mowa opro­gramowa­nia Axence NetTools dostęp­na tutaj. (*Program Axence NetTools jest odd­ziel­nym od pro­gra­mu Axence nVision, dar­mowym programem).

Share Button

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń teraz!