Kategoria: BAZY DANYCH

Kopie zapasowe MSSQL serwer z wiersza poleceń

Kopie zapa­sowe baz danych ser­w­era MSSQL moż­na tworzyć z linii pole­ceń za pomocą polece­nia SqlCmd. Zaletą tego rozwiąza­nia jest możli­wość stworzenia skryp­tu, który moż­na podłączyć pod har­mono­gram zadań sys­te­mu Windows. Podstawowa skład­nia polece­nia SqlCmd to: SqlCmd ‑E ‑S Nazwa_serwera ‑Q "BACKUP DATABASE [Name_of_Database] TO DISK =" X: PathToBackupLocation [Name_of_Database] .bak "" Domyślna instanc­ja SQL Server:…
Dowiedz się więcej

SQL Joins

Przedstawiam ciekawy sposób na zrozu­mie­nie i pomoc w przy­pad­kach uży­cia pole­ceń SQL JOIN. Poniższa grafi­ka odzwier­cied­la wyni­ki stosowa­nia opcji SQL JOIN w różnych konfiguracjach…

Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Zdarza się, nawet częs­to, że zapom­i­namy hasła do ser­w­era MSSQL na uzytkown­i­ka sa. Podaję sposób jego odzyskania:

Instalacja Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition

W artykule przed­staw­iony zostanie pro­ces insta­lacji ser­w­era bazy danych Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition. Sam pro­ces insta­lacji w sys­temie Windows jest dość prosty. Dzięki dopra­cow­ane­mu insta­la­torowi pro­ces ten prze­b­ie­ga sprawnie.

Log Shrinking i Truncation w MS SQL Server

Dziennik transakcji odgry­wa kluc­zową rolę w bazie danych MS SQL Server: utrzy­mu­je zapis akty­wnoś­ci bazy danych, kluc­zowy dla przy­wróce­nia ostat­nich danych w przy­pad­ku awarii. Jednakże jest są ograniczenia: log transakcji może zuży­wać znaczącą ilość miejs­ca w akty­wnej bazie danych. MS SQL Server udostęp­nia dwa dzi­ała­nia mające na celu zrównoważyć te duże wyma­gania przestrzenne…

Zadzwoń teraz!