Archiwum kategorii: BAZY DANYCH

Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Zdarza się, nawet częs­to, że zapom­i­namy hasła do ser­w­era MSSQL na uzytkown­i­ka sa. Podaję sposób jego odzyska­nia:

Czytaj dalej Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Share Button

Instalacja Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition

W artykule przed­staw­iony zostanie pro­ces insta­lacji ser­w­era bazy danych Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition. Sam pro­ces insta­lacji w sys­temie Windows jest dość prosty. Dzięki dopra­cow­ane­mu insta­la­torowi pro­ces ten prze­b­ie­ga sprawnie.

Czytaj dalej Instalacja Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition

Share Button

Log Shrinking i Truncation w MS SQL Server

Dziennik transakcji odgry­wa kluc­zową rolę w bazie danych MS SQL Server: utrzy­mu­je zapis akty­wnoś­ci bazy danych, kluc­zowy dla przy­wróce­nia ostat­nich danych w przy­pad­ku awarii. Jednakże jest są ograniczenia: log transakcji może zuży­wać znaczącą ilość miejs­ca w akty­wnej bazie danych. MS SQL Server udostęp­nia dwa dzi­ała­nia mające na celu zrównoważyć te duże wyma­gania przestrzenne…

Czytaj dalej Log Shrinking i Truncation w MS SQL Server

Share Button

Instalacja Oracle Database Express Edition

Artykuł przed­staw­ia mech­a­nizm insta­lacji ser­w­era bazo­danowego Oracle Database Express Edition 11g Release 2 for Windows x64. Sama insta­lac­ja tej wer­sji ser­w­era jest prostym pro­ce­sem, inne mech­a­nizmy, w tym tworze­nie bazy danych, zarządzanie ser­w­erem zostaną przed­staw­ione w innym artykule.

Czytaj dalej Instalacja Oracle Database Express Edition

Share Button

Instalacja MSSQL Management Tools

Serwer MSSQL zain­stalowany… Co dalej… Do zarządza­nia sew­erem (prawa, tworze­nie tabel, tworzenia widoków, kopii zapa­sowych oraz odt­warza­nia danych i wiele więcej) służy narzędzie  MSSQL Management Tools.

Czytaj dalej Instalacja MSSQL Management Tools

Share Button