Archiwum kategorii: ORACLE

Instalacja Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition

W artykule przed­staw­iony zostanie pro­ces insta­lacji ser­w­era bazy danych Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition. Sam pro­ces insta­lacji w sys­temie Windows jest dość prosty. Dzięki dopra­cow­ane­mu insta­la­torowi pro­ces ten prze­b­ie­ga sprawnie.

Czytaj dalej Instalacja Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition

Share Button

Instalacja Oracle Database Express Edition

Artykuł przed­staw­ia mech­a­nizm insta­lacji ser­w­era bazo­danowego Oracle Database Express Edition 11g Release 2 for Windows x64. Sama insta­lac­ja tej wer­sji ser­w­era jest prostym pro­ce­sem, inne mech­a­nizmy, w tym tworze­nie bazy danych, zarządzanie ser­w­erem zostaną przed­staw­ione w innym artykule.

Czytaj dalej Instalacja Oracle Database Express Edition

Share Button