Kategoria: Bez kategorii

Obciążenie systemu linux ubuntu

$ uptime $ cat /proc/loadavg $ sudo top $ sudo htop $ sudo atop

Informacje — plik SWAP i pamięć wirtualna linux ubuntu

W pra­cy zarządza­ją­cych sys­tema­mi lin­ux ubun­tu pojaw­ia się potrze­ba na diag­nos­tykę pamię­ci wirtu­al­nej i plików wymi­any SWAP.

Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Konfiguracja interfejsów CISCO

W artykule przed­staw­iamy mech­a­nizm kon­fig­u­racji inter­fe­jsów CISCO. To czyn­noś­ci wstęp­ne służące dal­szym pro­ce­som konfiguracji…

Dziennik zdarzeń w Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam mon­i­­tor­ing-podgląd zdarzeń na hoś­cie zdalnym…

Zadzwoń teraz!