Archiwum kategorii: BEZPIECZEŃSTWO

Kopie zapasowe za tworzone za pomocą Bacula

Alternatywa dla płat­nych, niejed­nokrot­nie bard­zo drogich rozwiązań, jest opro­gramowanie do tworzenia i zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi o nazwie Bacula. Przeznaczone jest do pra­cy w sieci­ach kom­put­erowych lub w wer­sji stand­alone — nawet na pojedyńczych maszy­nach. Pracuje w architek­turze klient-ser­w­er i zapisu­je dane na dyskach twardych lub napę­dach taśm mag­ne­ty­cznych.

Kod źródłowy Baculi w całoś­ci udostęp­niony jest na licencji wol­nego opro­gramowa­nia: AGPL, LGPL, Public domain. Oprogramowanie Bacula jest zestawem pro­gramów, które moż­na pobrać bezpłat­nie z ofic­jal­nej wit­ryny pro­jek­tu Bacula (http://www.bacula.pl)

Zestaw narzędzi Bacula przez­nac­zonych do archi­wiz­a­cji skła­da się z trzech pod­sta­wowych kom­po­nen­tów: klien­ta,  dae­mona mag­a­zynowa­nia oraz zarząd­cy. Do praw­idłowego dzi­ała­nia niezbęd­ny okaże się również ser­w­er bazo­danowy oraz kil­ka narzędzi pomoc­niczych do oper­acji na wolu­mi­nach i bazie danych.

bacula

Share Button

szybko o iptables…

Kilka pole­ceń dla początku­ją­cych użytkown­ików lin­uxa i kon­fig­u­rac­ja fire­wal­la ipt­a­bles. Polecenia mogą się przy­dać nawet doświad­c­zonym użytkown­ikom którzy częs­to zapom­i­na­ją o tych opc­jach… Czytaj dalej szy­bko o ipt­a­bles…

Share Button

Sniffer TCPDUMP — nasłuchiwanie ruchu

Przedstawiam sposób na nasłuchi­wanie ruchu na określonym por­cie. Dzięki tej metodzie możli­wy jest podgląd zawartoś­ci paki­etów, na przykład na routerze czy fire­wal­lu. Bez prob­le­mu moż­na podgląd­nąć treś­ci paki­etów wysyłanych/odbieranych za pomocą np. komu­nika­torów. Ale to nie jedyne zas­tosowanie snif­fer­ów oczy­wiś­cie, jest ich dużo więcej… Czytaj dalej Sniffer TCPDUMP — nasłuchi­wanie ruchu

Share Button

Konserwacja WINDOWS

Poniżej prezen­tu­je­my paki­et opro­gramowa­nia które jest wyko­rzysty­wane w celach kon­serwacji sys­te­mu Windows, opro­gramowanie anty­wiru­sowe, anty­mal­ware, anty rot­tk­its etc…

Czytaj dalej Konserwacja WINDOWS

Share Button

Sniffer Wireshark

Wireshark jest snif­fer­em dostęp­nym na wiele sys­temów oper­a­cyjnych, znanym w przeszłoś­ci też jako Ethereal. Czytaj dalej Sniffer Wireshark

Share Button