szybko o iptables…

Kilka pole­ceń dla początku­ją­cych użytkown­ików lin­uxa i kon­fig­u­rac­ja fire­wal­la ipt­a­bles. Polecenia mogą się przy­dać nawet doświad­c­zonym użytkown­ikom którzy częs­to zapom­i­na­ją o tych opcjach…

Sniffer TCPDUMP — nasłuchiwanie ruchu

Przedstawiam sposób na nasłuchi­wanie ruchu na określonym por­cie. Dzięki tej metodzie możli­wy jest podgląd zawartoś­ci paki­etów, na przykład na routerze czy fire­wal­lu. Bez prob­le­mu moż­na podgląd­nąć treś­ci paki­etów wysyłanych/odbieranych za …