Archiwum kategorii: LINUX

linux sticky bit

Plik posi­ada­ją­cy ustaw­iony sticky bit oznacza, że pro­gram, który on prze­chowu­je, będzie po jego zakończe­niu nadal prze­chowywany w pamię­ci ser­w­era.
Dla kat­a­logów sticky bit oznacza, że tylko właś­ci­ciel może go usunąć mimo ustaw­ienia praw, na przykład na 777.

Ustawienie sticky bitu dla plików wyglą­da następu­ją­co :

chmod 1*** nazwa_pliku_katalogu
chmod +t nazwa_pliku_katalogu

*** — tu określamy dowolne prawa dla właś­ci­ciela, grupy i innych użytkown­ików.

Reprezentantem tego bitu w listin­gach kat­a­logów jest liter­ka t w sekcji doty­czącej resz­ty użytkown­ików :

- rwx r‑x r‑t

Share Button

Kopie zapasowe za tworzone za pomocą Bacula

http://www.bacula.pl)

Zestaw narzędzi Bacula przez­nac­zonych do archi­wiz­a­cji skła­da się z trzech pod­sta­wowych kom­po­nen­tów: klien­ta,  dae­mona mag­a­zynowa­nia oraz zarząd­cy. Do praw­idłowego dzi­ała­nia niezbęd­ny okaże się również ser­w­er bazo­danowy oraz kil­ka narzędzi pomoc­niczych do oper­acji na wolu­mi­nach i bazie danych.

bacula

Share Button

Polskie znaki w mysql

  • poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci
  • ustaw­ie­niu kodowa­nia w wysyłanym nagłówku<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF‑8" />

*W wielu wypad­kach prob­lem jest po stron­ie kon­fig­u­racji samego ser­era www, php.  Jeżeli nie ma dostępu do w/w kon­fig­u­racji sposobem się okazu­je możli­wość ustaw­ienia kodowa­nia połączenia:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
Jeżeli jeszcze są prob­le­my:
mysql_query("SET NAMES `utf8` COLLATE `utf8_polish_ci`");

 

Share Button

Wyszukiwanie pliku linux ubuntu

$ locate fileName
 $ locate htpasswd
 $ locate passwd
 $ locate my.resume.doc
Można też dodać warunki
$ find {/dir/to/search} -name {file-to-search} -print
 $ find /etc/ -name /etc/passwd -print
 $ find $HOME -name '*.doc' -print
Share Button

Informacja czy usługa włączona

## UPSTART ##
$ sudo initctl sta­tus ser­vice-name
$ sudo initctl sta­tus smbd
lub
## SYS V
$ sudo ser­vice serviceName sta­tus
$ sudo ser­vice nginx sta­tus

Share Button