Kategoria: LINUX

linux sticky bit

Plik posi­ada­ją­cy ustaw­iony sticky bit oznacza, że pro­gram, który on prze­chowu­je, będzie po jego zakończe­niu nadal prze­chowywany w pamię­ci ser­w­era. Dla kat­a­logów sticky bit oznacza, że tylko właś­ci­ciel może go usunąć mimo ustaw­ienia praw, na przykład na 777. Ustawienie sticky bitu dla plików wyglą­da następu­ją­co : chmod 1*** nazwa_pliku_katalogu chmod +t nazwa_pliku_katalogu *** — tu określamy dowolne…
Dowiedz się więcej

Kopie zapasowe za tworzone za pomocą Bacula

Alternatywa dla płat­nych, niejed­nokrot­nie bard­zo drogich rozwiązań, jest opro­gramowanie do tworzenia i zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi o nazwie Bacula. Przeznaczone jest do pra­cy w sieci­ach kom­put­erowych lub w wer­sji stand­alone — nawet na pojedyńczych maszy­nach. Pracuje w architek­turze klient-ser­w­er i zapisu­je dane na dyskach twardych lub napę­dach taśm mag­ne­ty­cznych. Kod źródłowy Baculi w całoś­ci udostęp­niony jest…
Dowiedz się więcej

Polskie znaki w mysql

W celu wyświ­etle­nia pol­s­kich znaków należy pamię­tać o: poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci ustaw­ie­niu kodowa­nia w wysyłanym nagłówku<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF‑8" /> *W wielu wypad­kach prob­lem jest po stron­ie kon­fig­u­racji samego ser­era…
Dowiedz się więcej

Wyszukiwanie pliku linux ubuntu

$ locate fileName $ locate htpass­wd $ locate pass­wd $ locate my.resume.doc Można też dodać warun­ki $ find {/dir/to/search} ‑name {file-to-search} ‑print $ find /etc/ ‑name /etc/passwd ‑print $ find $HOME ‑name '*.doc' ‑print

Informacja czy usługa włączona

## UPSTART ## $ sudo initctl sta­tus ser­vice-name $ sudo initctl sta­tus smbd lub ## SYS V $ sudo ser­vice serviceName sta­tus $ sudo ser­vice nginx status

Zadzwoń teraz!