Archiwum kategorii: LINUX

Backup plików linux

W jed­nym z artykułów przed­staw­iony był prob­lem back­upu danych lin­ux za pomocą rsync. Następnym sposobem na back­up jest rozwinię­cie lin­ux­owego polece­nia scp.

Czytaj dalej Backup plików lin­ux

Share Button

Formatowanie dysku LINUX

W celu podzie­le­nia dysku na par­ty­c­je posłużymy się polece­niem fdisk…
Czytaj dalej Formatowanie dysku LINUX

Share Button

Backup za pomocą rsync

rsync jest pro­tokołem stosowanym w sys­temach UNIX/Linux który umożli­wia nieoce­nione możli­woś­ci dla back­upu i syn­chro­niza­cji danych. Czytaj dalej Backup za pomocą rsync

Share Button

Przekierowania wejścia/wyjścia

Przekierowania są wyko­rzysty­wane są do odczy­ta­nia danych z jakiegoś urządzenia lub pliku albo do wysła­nia danych na urządze­nie lub plik…
Czytaj dalej Przekierowania wejścia/wyjścia

Share Button

Linux z pendrive

Stworzenie bootowal­nego pendrive'a moż­na zre­al­i­zować za pomocą kilku sposobów, przed­staw­iamy dwa z nich…

Czytaj dalej Linux z pen­drive

Share Button