Kategoria: OPROGRAMOWANIE

Ekran System

Ekran System — skutecz­na ochrona sys­temów IT Monitoring pra­cown­ików Ekran System umożli­wia skuteczne śledze­nie akty­wnoś­ci użytkown­ików i kom­put­erów. Chroni wszelkie dane poufne przed kradzieżą. Umożliwia mon­i­tor­ing pra­cy w aplikac­jach kry­ty­cznych. Monitorowanie użytkown­ików uprzy­wile­jowanych Śledź wszys­tkie dzi­ała­nia na fir­mowych ser­w­er­ach. Monitoruj pracę użytkown­ików uprzy­wile­jowanych, takich jak admin­is­tra­torzy baz danych czy sys­temów IT. Kontrola usłu­go­daw­ców i pra­cown­ików zdal­nych  Monitoruj…
Dowiedz się więcej

hdtune

Poniżej link do pro­gra­mu do testowa­nia dysku HDD i SSD. Program nie ma ograniczeń cza­sowych. ver2.55 https://drive.google.com/file/d/19v5ohBYA8p-Cp9z1OV9tsn1epDHC-dwD/view?usp=sharing

Usługi Windows w Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam podgląd sta­tusu dzi­ała­nia usług Windows na zdal­nym urządzeniu.

Generowanie raportów Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam tworze­nie bogatych raportów o urządze­niu. Mamy do dys­pozy­cji wiele spośród gen­erowanych z nich. Przyjrzyjmy się zatem jed­ne­mu z nich…

Zarządzanie alarmami Axence nVision

Jedną z cech opro­gramowa­nia Axence nVision jest mon­i­tor­ing i powiadami­an­ie o niepraw­idłowoś­ci­ach w dzi­ała­niu usług sieciowych.

Zadzwoń teraz!