Kategoria: Axence nVision Pro

Usługi Windows w Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam podgląd sta­tusu dzi­ała­nia usług Windows na zdal­nym urządzeniu.

Generowanie raportów Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam tworze­nie bogatych raportów o urządze­niu. Mamy do dys­pozy­cji wiele spośród gen­erowanych z nich. Przyjrzyjmy się zatem jed­ne­mu z nich…

Zarządzanie alarmami Axence nVision

Jedną z cech opro­gramowa­nia Axence nVision jest mon­i­tor­ing i powiadami­an­ie o niepraw­idłowoś­ci­ach w dzi­ała­niu usług sieciowych.

Zdalny dostęp Axence nVision

Jedną z opcji Axence nVision jest uzyskanie zdal­nego dostępu do kom­put­era w sieci… Opcja ta pozwala na prze­ję­cie kon­troli nad mon­i­torowanym kom­put­erem lub tylko podgląd pulpitu…

Podgląd pulpitu Axence nVision

Jedną z możli­woś­ci Axence nVision jest podgląd pul­pitu zdal­nego urządzenia w sieci.

Zadzwoń teraz!