Kategoria: LINUX SHELL

linux sticky bit

Plik posi­ada­ją­cy ustaw­iony sticky bit oznacza, że pro­gram, który on prze­chowu­je, będzie po jego zakończe­niu nadal prze­chowywany w pamię­ci ser­w­era. Dla kat­a­logów sticky bit oznacza, że tylko właś­ci­ciel może go usunąć mimo ustaw­ienia praw, na przykład na 777. Ustawienie sticky bitu dla plików wyglą­da następu­ją­co : chmod 1*** nazwa_pliku_katalogu chmod +t nazwa_pliku_katalogu *** — tu określamy dowolne…
Czytaj dalej

suid i sgid — pożyteczne i niebezpieczne narzędzie

Zadaniem jest uruchami­an­ie pro­gra­mu (lecz nie skryp­tu) z prawa­mi właś­ci­ciela lub grupy przyp­isanej temu pro­gramowi, a nie z prawa­mi użytkown­i­ka, który ten pro­gram uruchamia.  Zagrożenie — prze­ję­cie kon­troli nad sys­te­mem. Jeśli zwykłe­mu użytkown­ikowi uda się tak wywołać (zaw­iesić) pro­gram (którego właś­ci­cielem jest użytkown­ik root i który ma ustaw­ioną flagę suid lub sgid), aby dostać się…
Czytaj dalej

Prawa do plików linux

Linux uży­wa tych samych ustaw­ień praw plików co UNIX, każdy plik i kat­a­log sys­te­mu Linux ma określone prawa dla właś­ci­ciela plików, członków grup użytkown­ików i każdego użytkown­i­ka sys­te­mu. Prawa to uprawnienia do czy­ta­nia pliku (ang. Read) , pisa­nia do pliku (ang. Write) i jego wykony­wa­nia (ang. Execute). W celu sprawdzenia praw wykonu­je­my polece­nie:  # ls…
Czytaj dalej

Wyszukiwanie pliku linux ubuntu

$ locate fileName $ locate htpass­wd $ locate pass­wd $ locate my.resume.doc Można też dodać warun­ki $ find {/dir/to/search} ‑name {file-to-search} ‑print $ find /etc/ ‑name /etc/passwd ‑print $ find $HOME ‑name '*.doc' ‑print

Informacja czy usługa włączona

## UPSTART ## $ sudo initctl sta­tus ser­vice-name $ sudo initctl sta­tus smbd lub ## SYS V $ sudo ser­vice serviceName sta­tus $ sudo ser­vice nginx status

Zadzwoń teraz!