Archiwum kategorii: SIECI

Diagnostyka sieci WiFi Ubuntu

Poniżej kil­ka pole­ceń stosowanych w diag­nos­tyce sieci Wifi w sys­temie Ubuntu

$ iwcon­fig
$ watch ‑n 1 cat /proc/net/wireless
$ wave­mon

Share Button

szybko o iptables…

Kilka pole­ceń dla początku­ją­cych użytkown­ików lin­uxa i kon­fig­u­rac­ja fire­wal­la ipt­a­bles. Polecenia mogą się przy­dać nawet doświad­c­zonym użytkown­ikom którzy częs­to zapom­i­na­ją o tych opc­jach… Czytaj dalej szy­bko o ipt­a­bles…

Share Button

Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Czytaj dalej Domyślne hasła routerów

Share Button

Maskarada na LINUX Debian

Maskarada? Udostępnienie inter­ne­tu na lin­ux debian? Nic strasznego. W poniższym artykule opisze­my w jaki sposób za pomocą ser­w­era lin­ux udostęp­nić inter­net kom­put­erom pracu­ją­cym w naszej LAN. W artykule podano opis zas­tosowa­nia w środowisku lin­ux debian. Myślę że śred­nioza­awan­sowani użytkown­i­cy bez trudu powin­ni poradz­ić sobie w innych dys­try­buc­jach.…

Czytaj dalej Maskarada na LINUX Debian

Share Button

Konfiguracja interfejsów CISCO

W artykule przed­staw­iamy mech­a­nizm kon­fig­u­racji inter­fe­jsów CISCO. To czyn­noś­ci wstęp­ne służące dal­szym pro­ce­som kon­fig­u­racji…
Czytaj dalej Konfiguracja inter­fe­jsów CISCO

Share Button