Kategoria: WINDOWS

Wyłączenie hibernacji Windows 10

Aby wyłączyć hiber­nację: Uruchamiamy Wiersz polece­nia z uprawnieni­a­mi admin­is­tra­to­ra. — wpisu­je­my polece­nie: pow­er­cfg ‑h off — alter­naty­wnie moż­na również użyć polece­nia: pow­er­cfg /hibernate off — [Enter] i moż­na już zamknąć okno Wiersza pole­ceń  Wielogigabajtowy plik hiberfil.sys zniknie z kat­a­logu głównego dysku sys­te­mowego, zniknie też polece­nie Hibernuj fig­u­ru­jące doty­chczas jako jed­no z pole­ceń towarzyszą­cych opcji zamknię­cia sys­te­mu. Istnieje również rozwiązanie kom­pro­misowe,…
Dowiedz się więcej

Duże użycie CPU przez Windows Defender

Jak ograniczyć uży­cie CPU przez anty­wirus Windows Defender ? Uruchomiamy okno Powershell w try­bie admin­is­tra­to­ra i poda­je­my polece­nie: Set-MpPreference ‑ScanAvgCPULoadFactor X Gdzie pod X pod­staw­iamy maksy­mal­ną pro­cen­tową wartość uży­cia CPU przez anty­wirus Windows Defender. Domyślnie jest to 50% uży­cia pro­ce­so­ra. W razie potrze­by może­cie zmniejszyć (bądź zwięk­szyć) ten lim­it.*Podanie wartoś­ci zerowej (0) nie sprawi, że anty­wirus…
Dowiedz się więcej

Konto gość (ang. guest account) w WINDOWS 10

Istnieją 2 sposo­by aktywacji kon­ta gość w Windows 10. Pierwszy do wyk­lika­nia: 1. Prawoklik na Komputer -> Zarządzaj 2. Po lewej szukaj Użytkownicy i grupy lokalne następ­nie z grupy wybierz Użytkownicy 3. Dwuklik na Gość 4. Odznacz opcję "Konto jest wyłąc­zone". Drugi sposób, trochę do wpisy­wa­nia: 1. ALT + X 2. Wiersz polece­nia (Administrator) 3. Wpiszujesz: net…
Dowiedz się więcej

Kopie zapasowe za tworzone za pomocą Bacula

Alternatywa dla płat­nych, niejed­nokrot­nie bard­zo drogich rozwiązań, jest opro­gramowanie do tworzenia i zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi o nazwie Bacula. Przeznaczone jest do pra­cy w sieci­ach kom­put­erowych lub w wer­sji stand­alone — nawet na pojedyńczych maszy­nach. Pracuje w architek­turze klient-ser­w­er i zapisu­je dane na dyskach twardych lub napę­dach taśm mag­ne­ty­cznych. Kod źródłowy Baculi w całoś­ci udostęp­niony jest…
Dowiedz się więcej

Polskie znaki w mysql

W celu wyświ­etle­nia pol­s­kich znaków należy pamię­tać o: poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci ustaw­ie­niu kodowa­nia w wysyłanym nagłówku<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF‑8" /> *W wielu wypad­kach prob­lem jest po stron­ie kon­fig­u­racji samego ser­era…
Dowiedz się więcej

Zadzwoń teraz!