Archiwum kategorii: WINDOWS

Kopie zapasowe za tworzone za pomocą Bacula

Alternatywa dla płat­nych, niejed­nokrot­nie bard­zo drogich rozwiązań, jest opro­gramowanie do tworzenia i zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi o nazwie Bacula. Przeznaczone jest do pra­cy w sieci­ach kom­put­erowych lub w wer­sji stand­alone — nawet na pojedyńczych maszy­nach. Pracuje w architek­turze klient-ser­w­er i zapisu­je dane na dyskach twardych lub napę­dach taśm mag­ne­ty­cznych.

Kod źródłowy Baculi w całoś­ci udostęp­niony jest na licencji wol­nego opro­gramowa­nia: AGPL, LGPL, Public domain. Oprogramowanie Bacula jest zestawem pro­gramów, które moż­na pobrać bezpłat­nie z ofic­jal­nej wit­ryny pro­jek­tu Bacula (http://www.bacula.pl)

Zestaw narzędzi Bacula przez­nac­zonych do archi­wiz­a­cji skła­da się z trzech pod­sta­wowych kom­po­nen­tów: klien­ta,  dae­mona mag­a­zynowa­nia oraz zarząd­cy. Do praw­idłowego dzi­ała­nia niezbęd­ny okaże się również ser­w­er bazo­danowy oraz kil­ka narzędzi pomoc­niczych do oper­acji na wolu­mi­nach i bazie danych.

bacula

Share Button

Polskie znaki w mysql

W celu wyświ­etle­nia pol­s­kich znaków należy pamię­tać o:

  • poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci
  • ustaw­ie­niu kodowa­nia w wysyłanym nagłówku<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF‑8" />

*W wielu wypad­kach prob­lem jest po stron­ie kon­fig­u­racji samego ser­era www, php.  Jeżeli nie ma dostępu do w/w kon­fig­u­racji sposobem się okazu­je możli­wość ustaw­ienia kodowa­nia połączenia:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
Jeżeli jeszcze są prob­le­my:
mysql_query("SET NAMES `utf8` COLLATE `utf8_polish_ci`");

 

Share Button

JRE JAVA 32bit

Środowiska 32 bitowe częs­to są obec­ne na naszych maszy­nach. Jeżeli mamy do dys­pozy­cji 32 bitową przeglą­darkę musimy zain­stalować JAVA w wer­sji 32 bit. Oto link do pełnej instal­ki tego środowiska JAVA 6.30

Share Button

Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Zdarza się, nawet częs­to, że zapom­i­namy hasła do ser­w­era MSSQL na uzytkown­i­ka sa. Podaję sposób jego odzyska­nia:

Czytaj dalej Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Share Button