Archiwum kategorii: ADMINISTRACJA

Konwersja partycji Windows/Linux do pliku maszyny wirtualnej

Nic nie zda­je się skom­p­likowane, tylko braku­je narzędzi :). Jednak dzię­ki pro­gramis­tom życie sta­je się prost­sze. Przedstawiam opro­gramowanie służące do kon­wer­sji par­ty­cji na której zna­j­du­je się sys­tem oper­a­cyjny Windows lub Linux na plik wirtu­al­ny. Czytaj dalej Konwersja par­ty­cji Windows/Linux do pliku maszyny wirtu­al­nej

Share Button

NTFS Windows XP — prawa do obiektów

W sys­temach Windows XP home edi­tion braku­je możli­woś­ci otwar­cia kar­ty z prawa­mi dostępu NTFS plików i kat­a­logów. Czytaj dalej NTFS Windows XP — prawa do obiek­tów

Share Button

Nazwy domenowe zamiast IP w logach Apacha

Parametr HostnameLookups z opcją On powodu­je tłu­macznie IP na nazwy domenowe. Jeżeli zależy nam na szy­bkoś­ci, para­metr musi być wyłąc­zony, w prze­ci­wnym wypad­ku bedzie wymuszał dla każdego zapy­ta­nia wyszuki­wanie w DNS

Share Button

Powiększenie pliku VHD

W pra­cy admin­is­tra­to­ra który uży­wa sys­temów wirtu­al­iza­cji, zachodzi potrze­ba zmi­any rozmi­aru plików .vhd na więk­szy. Istnieje proste rozwiązanie na real­iza­cję tego zada­nia…

Czytaj dalej Powiększenie pliku VHD

Share Button

Jak zmienić port nasłuchiwania używany przez funkcję Pulpit zdalny

Niekiedy zachodzi potrze­ba zmi­any por­tu na którym pracu­je zdal­ny pul­pit. Rozwiązanie jest proste, wyma­ga jedynie ingerencji w edy­tor rejestru.

Czytaj dalej Jak zmienić port nasłuchi­wa­nia uży­wany przez funkcję Pulpit zdal­ny

Share Button