Kategoria: VISUAL BASIC SCRIPT

FTP upload i download przez vbscript

Poniżej prezen­tu­je­my skrypt VBscript który umożli­wia pobieranie i wysyłanie plików na zdal­ny ser­w­er za pomocą pro­tokołu ftp. Skrypt posi­a­da dwie funkc­je — upload i download… 

Operacje SQL za pomocą plików .vbs

Poniżej prezen­tu­je­my skrypt do real­iza­cji zapy­tań MSSQL za pomocą plików .vbs. Prezentowany skrypt umożl­wia real­iza­cję polece­nia SELECT. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wyko­rzys­tać go w swoich zas­tosowa­ni­ach i dodać instrukcję SQL — INSERT albo UPDATE. —– Dim tabela Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=RINGONET\INSERTGT;UID=sa;PWD=;DATABASE=BAZA" Conn.open DSNtest strquery_select = "select pole from tabela" set rs…
Dowiedz się więcej

Backup baz danych MS SQL

Jak poradz­ić sobie z back­u­pem baz danych Microsoft MSSql za pomocą skryp­tu .vbs? Otóż ist­nieje rozwiązanie. Przedstawiamy je poniżej.

Zadzwoń teraz!