Archiwum kategorii: VISUAL BASIC SCRIPT

FTP upload i download przez vbscript

Poniżej prezen­tu­je­my skrypt VBscript który umożli­wia pobieranie i wysyłanie plików na zdal­ny ser­w­er za pomocą pro­tokołu ftp. Skrypt posi­a­da dwie funkc­je — upload i down­load… Czytaj dalej FTP upload i down­load przez vbscript

Share Button

Operacje SQL za pomocą plików .vbs

Poniżej prezen­tu­je­my skrypt do real­iza­cji zapy­tań MSSQL za pomocą plików .vbs. Prezentowany skrypt umożl­wia real­iza­cję polece­nia SELECT. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wyko­rzys­tać go w swoich zas­tosowa­ni­ach i dodać instrukcję SQL — INSERT albo UPDATE.

—–

Dim tabela

Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=RINGONET\INSERTGT;UID=sa;PWD=;DATABASE=BAZA"
Conn.open DSNtest

strquery_select = "select pole from tabela"
set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open strquery_select, conn

rs.MoveFirst

Do Until rs.EOF
msg­box rs("pole")
rs.MoveNext
Loop

Conn.Close
Set conn=Nothing

—–

Share Button

Backup baz danych MS SQL

Jak poradz­ić sobie z back­u­pem baz danych Microsoft MSSql za pomocą skryp­tu .vbs? Otóż ist­nieje rozwiązanie. Przedstawiamy je poniżej.

Czytaj dalej Backup baz danych MS SQL

Share Button