Kategoria: Windows 10

Wyłączenie hibernacji Windows 10

Aby wyłączyć hiber­nację: Uruchamiamy Wiersz polece­nia z uprawnieni­a­mi admin­is­tra­to­ra. — wpisu­je­my polece­nie: pow­er­cfg ‑h off — alter­naty­wnie moż­na również użyć polece­nia: pow­er­cfg /hibernate off — [Enter] i moż­na już zamknąć okno Wiersza pole­ceń  Wielogigabajtowy plik hiberfil.sys zniknie z kat­a­logu głównego dysku sys­te­mowego, zniknie też polece­nie Hibernuj fig­u­ru­jące doty­chczas jako jed­no z pole­ceń towarzyszą­cych opcji zamknię­cia sys­te­mu. Istnieje również rozwiązanie kom­pro­misowe,…
Dowiedz się więcej

Duże użycie CPU przez Windows Defender

Jak ograniczyć uży­cie CPU przez anty­wirus Windows Defender ? Uruchomiamy okno Powershell w try­bie admin­is­tra­to­ra i poda­je­my polece­nie: Set-MpPreference ‑ScanAvgCPULoadFactor X Gdzie pod X pod­staw­iamy maksy­mal­ną pro­cen­tową wartość uży­cia CPU przez anty­wirus Windows Defender. Domyślnie jest to 50% uży­cia pro­ce­so­ra. W razie potrze­by może­cie zmniejszyć (bądź zwięk­szyć) ten lim­it.*Podanie wartoś­ci zerowej (0) nie sprawi, że anty­wirus…
Dowiedz się więcej

Konto gość (ang. guest account) w WINDOWS 10

Istnieją 2 sposo­by aktywacji kon­ta gość w Windows 10. Pierwszy do wyk­lika­nia: 1. Prawoklik na Komputer -> Zarządzaj 2. Po lewej szukaj Użytkownicy i grupy lokalne następ­nie z grupy wybierz Użytkownicy 3. Dwuklik na Gość 4. Odznacz opcję "Konto jest wyłąc­zone". Drugi sposób, trochę do wpisy­wa­nia: 1. ALT + X 2. Wiersz polece­nia (Administrator) 3. Wpiszujesz: net…
Dowiedz się więcej

Tworzenie nośnika instalacyjnego dla Windows 10

Microsoft w roku 2015, przy­go­tował narzędzie służące do  insta­lacji lub ponownej insta­lacji sys­te­mu oper­a­cyjnego Windows 10. Dzięki niemu insta­lac­ja sys­te­mu Windows 10 jest bard­zo prosta…

Wersja N Windows 10

Spotykane są wer­sje sys­temów Windows 10 Home N oraz Windows 10 Pro N. Co kry­je się pod tymi wersjami?

Zadzwoń teraz!