CISCO Show - czyli prawdzanie bieżącej konfiguracji...

CISCO Show — czyli prawdzanie bieżącej konfiguracji…

W tym krótkim artykule zajmiemy się polece­niem "show" urządzeń CISCO.  Lista pole­ceń show jest boga­ta, warto przys­woić lub przy­pom­nieć najważniejsze z nich…

show — lis­tu­je dostęp­ne polece­nia show
show inter­faces – wyświ­et­la wszys­tkie statysty­ki na wszys­t­kich inter­fe­jsach routera, moż­na zawęz­ić polece­nie np:
Router#show inter­faces ser­i­al 0/1
show con­trollers ser­i­al – wyświ­et­la infor­ma­c­je o inter­fe­jsie sprzętowym
show clock – pokazu­je zegar routera
show hosts – wyświ­et­la pamięć podręczną (ang. cache) nazw hostów i adresów
show users – poda­je infor­ma­cję kto jest podłąc­zony do routera
show his­to­ry – wyświ­et­la his­torię poleceń
show flash – poda­je infor­ma­cję o pamię­ci flash i prze­chowywanych plikach IOS
show ver­sion – wyświ­et­la infor­ma­c­je o routerze i uru­chomionym w RAM IOS
show ARP – poda­je infor­ma­c­je o tabeli ARP routera
show pro­to­col – wyświ­et­la glob­al­ną infor­ma­cję i sta­tus glob­al­ny inter­fe­j­su warst­wy 3 pro­tokołu TCP/IP
show start­up-con­fig­u­ra­tion – wyświ­et­la zachowaną infor­ma­cję o kon­fig­u­racji zlokali­zowaną w NVRAM
show run­ning-con­fig­u­ra­tion – wyświ­et­la bieżącą kon­fig­u­rację uru­chomioną w NVRAM

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!