Diagnostyka sieci WIFI

Czesto pojaw­ia się prob­lem, moja sieć WIFI nie dzi­ała albo sieć WIFI dzi­ała wol­no, połączenia WIFI są zry­wane… Co robić w takiej sytu­acji… Otóż jest sposób!

Za pomocą pro­gra­mu inSSIDer może­my sprawdz­ić to co naj­cen­niejsze czyli siłę syg­nału czy też pokry­wanie się kanałów na której pracu­ją sieci WIFI.

inSSIDer.jpg

Jak ocenić pracę naszej sieci WIFI. Otóż…

W pier­wszej kole­jnoś­ci sprawdza­my nazwę sieci — czy w zasięgu nie wys­tępu­je sieć o takiej samej nazwie. Jeżeli tak to może wys­tąpić prob­lem i należy zmienić nazwę sieci. Drugą ważną sprawą jest siła syg­nału, im mniejsza wartość w dB tym korzyst­niejsza dla nas sytu­ac­ja. Pasek syg­nału powinien być, najlepiej będzie, koloru zielonego. Sieć zry­wa połącze­nie mimo powyższych, spełnionych zale­ceń? Sprawdzamy kanały trans­misji na których dzi­ała­ją poszczególne sieci. Najlepiej by było jak nasza sieć będzie dzi­ałać w obrę­bie kanałów, które nie pokry­wa­ją się z inny­mi (uwa­ga: zmi­ana kanału na routerze, czy też zmi­ana nazwy sieci skutkować będzie wymusze­niem skon­fig­urowa­nia jeszcze raz stacji klienc­kich).

Oprócz wymienionych wyżej cech pro­gra­mu inSSIDer, pro­gram umożli­wia infor­mowanie nas o zabez­pieczeni­ach, mac adresie routera, typ­ie trans­misji 802.11, czy też pro­du­cen­cie routera.

Program moż­na pobrać z tego miejs­ca.

Share Button

Jedna myśl w temacie “Diagnostyka sieci WIFI”

  1. bard­zo dobrym rozwiązaniem jest również obniże­nie pręd­koś­ci trans­misji np z N na b+g w niek­tórych sytu­ac­jach okazu­je się iż jest to połącze­nie o wiele bardziej wyda­jne w przy­pad­ku podłączeń kom­put­erów z wielo­ma różny­mi mod­e­la­mi kart sieciowych obsługu­ją­cych oba try­by połączeń który­mi zarządza sys­tem Windows

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *