Duże użycie CPU przez Windows Defender

Duże użycie CPU przez Windows Defender

Jak ograniczyć uży­cie CPU przez anty­wirus Windows Defender ?

Uruchomiamy okno Powershell w try­bie admin­is­tra­to­ra i poda­je­my polecenie:

Set-MpPreference ‑ScanAvgCPULoadFactor X

Gdzie pod X pod­staw­iamy maksy­mal­ną pro­cen­tową wartość uży­cia CPU przez anty­wirus Windows Defender. Domyślnie jest to 50% uży­cia procesora.

W razie potrze­by może­cie zmniejszyć (bądź zwięk­szyć) ten lim­it.
*Podanie wartoś­ci zerowej (0) nie sprawi, że anty­wirus po pros­tu się deza­k­ty­wu­je. Wartość 0 zde­j­mu­je blokadę uży­cia pro­ce­so­ra i Defender będzie czer­pał tyle mocy obliczeniowej, ile jest mu aktu­al­nie potrzebne.

Zmniejszenie uży­cia pro­ce­so­ra przez Windows Defender wydłuży czas potrzeb­ny na skanowanie plików, jed­nak przy starszych kon­fig­u­rac­jach pra­ca na sys­temie stanie się odczuwal­nie płynniejsza.

Pracując na wirtu­al­nych maszy­nach, ogranicze­nie uży­cia cpu do 10% znaczą­co popraw­ia jakość emu­lacji „win­dowsa w windowsie”.

Share Button

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!