Ekran System

Ekran System

Ekran System — skutecz­na ochrona sys­temów IT

Monitoring pra­cown­ików

Ekran System umożli­wia skuteczne śledze­nie akty­wnoś­ci użytkown­ików i kom­put­erów. Chroni wszelkie dane poufne przed kradzieżą. Umożliwia mon­i­tor­ing pra­cy w aplikac­jach krytycznych.

Monitorowanie użytkown­ików uprzy­wile­jowanych

Śledź wszys­tkie dzi­ała­nia na fir­mowych ser­w­er­ach. Monitoruj pracę użytkown­ików uprzy­wile­jowanych, takich jak admin­is­tra­torzy baz danych czy sys­temów IT.

Kontrola usłu­go­daw­ców i pra­cown­ików zdalnych 

Monitoruj pracę firm zewnętrznych oraz pra­cown­ików zdal­nych, którzy mają dostęp do fir­mowej sieci. Ekran System pozwala na nagry­wanie sesji RDP wszys­t­kich użytkown­ików oraz śledze­nie tego, co dzieje się na ekranie komputera.

Audyt bez­pieczeńst­wa infra­struk­tu­ry IT 

Nasz pro­gram do mon­i­toringu ser­w­erów i użytkown­ików kom­put­era umożli­wia tworze­nie raportów doty­czą­cych bez­pieczeńst­wa infra­struk­tu­ry IT. Informuje o wszys­t­kich próbach kradzieży danych wrażliwych.

Monitoring ser­w­erów w cza­sie rzeczy­wistym

Otrzymuj powiadomienia o niebez­piecznych zachowa­ni­ach użytkown­ików na ser­w­er­ach i kom­put­er­ach w cza­sie rzeczy­wistym. Dzięki temu będziesz mógł na bieżą­co reagować na zagrożenie.

System umożli­wia nagry­wanie tego, co dzieje się na ekranie kom­put­era oraz szy­bkie wyszuki­wanie nagrań po słowach kluc­zowych. Dzięki nasze­mu rozwiąza­niu dowiesz się, kto i kiedy wprowadz­ił zmi­any w kon­fig­u­racji sys­te­mu IT. Otrzymasz wszelkie infor­ma­c­je doty­czące pra­cy w kry­ty­cznych aplikacjach.

Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu +48 503 839 846 lub adresem email: pomoc@ringonet.pl

Share Button

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!