Formatowanie dysku LINUX

Formatowanie dysku LINUX

W celu podzie­le­nia dysku na par­ty­c­je posłużymy się polece­niem fdisk…

1. Uruchamiamy kon­solę jako root i sprawdza­my jakie dys­ki i par­ty­c­je są aktu­al­nie podłąc­zone wyda­jąc polecenie :

fdisk ‑l

1

2. Odmontowyjemy par­ty­cję, którą chce­my zmody­fikować  — poleceniem :

umount /dev/numer_partycji

3. Następnie za pomocą „fdisk” whcodz­imy na tę par­ty­cję, np :

fdisk /dev/sda

4. Teraz moż­na wykon­ać zmi­any na wybranej par­ty­cji za pomocą polecenia:

- „d” usuń partycję
— „n” utwórz nową
— wybierz rodzaj par­ty­cji: „p” – głów­na lub „e” – rozszerzona
— podaj numer pier­wszego i ostat­niego cylindra
— wybierz rodzaj sys­te­mu plków: „l” wyświ­etli listę kodów partycji
— „w” zapisz zmiany
— pomoc „m”.

2

W celu for­ma­towa­nia par­ty­cji w try­bie tek­stowym moż­na to zro­bić za pomocą pro­gra­mu „mkfs” wyda­jąc polecenie :

mkfs.rodzaj_systemu_plików /dev/numer_partycji

Rodzaj sys­te­mu plików moż­na wybrać według włas­nego uzna­nia, np. ext3, ext4, reis­erfs, xfs, vfat (fat32), ntfs, jfs jeśli for­matu­je­my par­ty­cję dysku twardego, dla pamię­ci USB wybier­amy „vfat” wyda­jąc polecenie :

mkfs.vfat /dev/sdb1

Share Button

Tags: , , ,

3 komentarze

  1. MB pisze:

    Pomocne

  2. Polonista pisze:

    błąd w wyra­zie "wchodz­imy". Napisane jest whcodzimy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!