Instalacja Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition

W artykule przed­staw­iony zostanie pro­ces insta­lacji ser­w­era bazy danych Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition. Sam pro­ces insta­lacji w sys­temie Windows jest dość prosty. Dzięki dopra­cow­ane­mu insta­la­torowi pro­ces ten prze­b­ie­ga sprawnie.

Zaczynamy…

Uruchamiany insta­la­tor — plik "setup.exe" na prawach admin­is­tra­to­ra sys­te­mu.

capture_001_11112014_152438Instalator zaczy­na pracę…

capture_002_11112014_152527

 

Podajemy adres email w celach infor­ma­cyjnych i może­my żądać otrzymy­wa­nia aktu­al­iza­cji od Oracle Support

capture_003_11112014_152619

W oknie poniżej zrezyg­nowano z otrzymy­wa­nia aktu­al­iza­cji opro­gramowa­nia.

capture_004_11112014_152654

W poniższym oknie pole­cono insta­la­torowi stworze­nie i kon­fig­u­rację utwor­zonej bazy danych, do wyboru jest insta­lac­ja ser­w­era bazo­danowego bez tworzenia bazy oraz upgrade ist­niejącej bazy danych.

capture_005_11112014_152730

Poniższy ekran pokazu­je że wybra­no insta­lację ser­werową.

capture_006_11112014_152747

W więk­szoś­ci małych środowisk wybier­amy insta­lację pojedyńczej instancji bazy danych.

capture_007_11112014_152758

Warto wybrać pro­ces insta­lacji w wer­sji "Advanced"

capture_008_11112014_152807

Konfigurujemy ustaw­ienia językowe.

capture_009_11112014_152848

Wybieramy rodzaj edy­cji ser­w­era Oracle do insta­lacji.

capture_010_11112014_152913

Wybieramy lub tworzymy użytkown­i­ka za pomocą którego będzie prze­b­ie­gał dal­szy pro­ces insta­lacji.

capture_011_11112014_153009

Określamy kat­a­lo­gi do pro­ce­su insta­lacji:

capture_012_11112014_153029

Określamy typ bazy danych — baza danych do zas­tosowań transak­cyjnych czy hur­tow­n­ia danych.

capture_013_11112014_153048

Podajemy infor­ma­cję o glob­al­nej nazwie bazy danych

capture_014_11112014_153107

 

Zarządzamy pamię­cią alokowaną dla ORACLEcapture_015_11112014_153142

 

Wybieramy zestaw znaków dla insta­lacji

capture_016_11112014_153214

Tworzymy bazę danych z szablonowym sche­matem

capture_017_11112014_153234

Określany stor­age — sposób w jakim będą prze­chowywane bazy danych.

capture_018_11112014_153303 capture_019_11112014_153351

Zezwalamy na pro­ces przy­wraca­nia baz danych

capture_020_11112014_153416

Określamy hasła dla kont sys­te­mowych, w tym wypad­ku jed­no wspólne hasło dla tych kont

capture_021_11112014_153559

Dalsze dzi­ała­nia automaty­czne pro­ce­su insta­lacji

capture_022_11112014_153605 capture_023_11112014_153619 capture_024_11112014_153639 capture_025_11112014_154742 capture_026_11112014_155315 capture_027_11112014_155726 capture_028_11112014_180713

Podsumowanie pra­cy insta­la­to­ra

capture_029_11112014_195235

Dalszy automaty­czny pro­ces insta­lacji

capture_030_11112014_195251 capture_031_11112014_205305

I koniec pro­ce­su insta­lacji, tworze­nie ser­w­era baz danych Oracle prze­biegło pomyśl­nie.

 

Share Button

Jedna myśl w temacie “Instalacja Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *