Konfiguracja interfejsów CISCO

Konfiguracja interfejsów CISCO

W artykule przed­staw­iamy mech­a­nizm kon­fig­u­racji inter­fe­jsów CISCO. To czyn­noś­ci wstęp­ne służące dal­szym pro­ce­som konfiguracji…

Konfigurację inter­fe­jsów rozpoczy­namy od wyboru try­bu kon­fig­u­racji odpowied­niego inter­fe­j­su w glob­al­nym try­bie konfiguracyjnym:

(config)#interface typ slot/port
Dla inter­fe­j­su szere­gowego 0/0 mamy:
(config)#interface ser­i­al 0/0

a) Konfiguracja inter­fe­j­su szeregowego

(config)#interface Serial0/0
(config-if)#ip address adres_interfejsu net_mask
(config-if)#clockrate wartosc – SYGNAŁ ZEGAROWY
TYLKO DLA INTERFEJSU DCE!!
R1(config-if)#No shut­down – włącze­nie interfejsu

b) Konfiguracja inter­fe­j­su FastEthernet

(con­fig)# inter­face FastEthernet0/0
(config-if)#ip address adres_interfejsu net_mask
(config-if)#No shut­down – włącze­nie interfejsu

c) Opisy interfejsów

Opis inter­fe­j­su kon­fig­u­ru­je­my w celu ułatwienia porząd­kowa­nia i log­icznego zarządza­nia kon­fig­u­racją urządzeń
(con­fig)# inter­face typ slot/port
(config-if)#description tekst_opisu

d) Hostname res­o­lu­tion — mapowanie adresów IP na nazwy

(con­fig)# ip host nazwa host_address1 [host_address2…]

Share Button

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń teraz!