Konserwacja WINDOWS

Poniżej prezen­tu­je­my paki­et opro­gramowa­nia które jest wyko­rzysty­wane w celach kon­serwacji sys­te­mu Windows, opro­gramowanie anty­wiru­sowe, anty­mal­ware, anty rot­tk­its etc…

Najbardziej pop­u­larnym opro­gramowaniem anty­wiru­sowym goszczą­cych na naszych maszy­nach jest AVAST.  Avast jest dar­mowym pro­gramem anty­wiru­sowym firmy Avast Software., który jest najbardziej pop­u­larnym rozwiązaniem anty­wiru­sowym dostęp­nych na rynku. Oprogramowanie AVAST posi­a­da sze­rok­ie możli­woś­ci skanowa­nia sys­te­mu oraz szereg osłon poma­ga­ją­cych w utrzy­ma­niu sprawnoś­ci sys­te­mu. Z pośród opro­gramowa­nia anty­wiru­sowego, dobre opinie ma też BitDefender Free i ESET.

Jednym z ciekawych pro­gramów a jed­nocześnie niezwyk­le przy­dat­nym jest CCleaner, który jest wyjątkowo sprawnym narzędziem do czyszczenia sys­te­mu Windows z nieak­tu­al­nych wpisów w rejestrze sys­te­mowym, starych i nieuży­wanych plików, ciasteczek, plików tym­cza­sowych i wielu innych niepotrzeb­nych ele­men­tów. Pracuje na 64-bitowych sys­temach Windows, kon­ser­wu­je przeglą­dar­ki oraz wiele innych aplikacji, w tym m.in. paki­etu Office.

ComboFix pozwala przy­wró­cić kom­put­er do pełnej sprawnoś­ci, jeśli ten stał się całkowicie niez­dat­ny do użytku z powodu zain­fekowa­nia wirusa­mi czy innego rodza­ju złośli­wym opro­gramowaniem. Bardziej złożone opro­gramowanie służące bardziej zaawan­sowanym użytkown­ikom na przy­wróce­nie sprawnoś­ci kom­put­era z sys­te­mem WINDOWS.

Bardzo ciekawym opro­gramowaniem którego nie moż­na pom­inąć jako narzędzia do kon­serwacji sys­te­mu, jest Malwarebytes. Jest to dar­mowy skan­er pozwala­ją­cy na wyłapy­wanie i usuwanie wszelkiego rodza­ju złośli­wego i szkodli­wego opro­gramowa­nia. Zaletą jest sil­nik heurysty­czny, pozwala­ją­cy na wykry­wanie nowych i niez­nanych zagrożeń i pode­jrzanego kodu.

SpyBot posi­a­da ogrom­ną moc  w usuwa­niu opro­gramowa­nia szpiegu­jącego takich jak dialery, key­log­gery, koni tro­jańs­kich. Program, z uwa­gi na możli­woś­ci wysok­iej ingerencji w sys­tem, posi­a­da opcję przy­wraca­nia stanu sys­te­mu do postaci pier­wot­nej. SpyBot w wer­sji bezpłat­nej inte­gru­je się z Centrum Zabezpieczeń Windows, a także posi­a­da obsługę skryp­tów.  Bardzo pole­cany pro­gram przez ser­wisy komputerowe.

Microsoft Security Essentials to prosty  a przy tym skuteczny pro­gram który wspo­ma­ga pozby­wanie się z kom­put­era wszel­kich wirusów, tro­janów czy robaków. Instalacja pro­gra­mu jest bard­zo łat­wa. Użytkownicy mają możli­wość przeskanowa­nia kom­put­era w sposób szy­b­ki, pełny, jak i nie­s­tandar­d­owy. Program posi­a­da har­mono­gram skanowania.

 

 

 

 

 

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *