Konwersja partycji Windows/Linux do pliku maszyny wirtualnej

Nic nie zda­je się skom­p­likowane, tylko braku­je narzędzi :). Jednak dzię­ki pro­gramis­tom życie sta­je się prost­sze. Przedstawiam opro­gramowanie służące do kon­wer­sji par­ty­cji na której zna­j­du­je się sys­tem oper­a­cyjny Windows lub Linux na plik wirtu­al­ny.

VMware – Windows, Linux

VMware ofer­u­je dar­mowe narzędzie nazwane jako VMware vCenter Converter. Konwertuje ono zarówno maszyny Windows lub Linux w maszyny wirtu­alne VMware. Następnie moż­na bootować maszyny wirtu­alne w aplikac­jach takich jak VMware Player, VMware Workstation, VMware Fusion.

Pobierz vCenter Converter from VMware i uru­chom na kom­put­erze z którego chcesz zro­bić obraz sys­te­mu. Kliknij “Convert machine” i wybierz bieżą­cy kom­put­er jako źródło. Wybierz opro­gramowanie służace do otwar­cia pliku jako VMware Workstation, VMware Player lub  VMware Fusion.

ximg_5514bfe653ea4.png.pagespeed.ic.TWqiWWO1en

Narzędzia dla Microsoft Hyper‑V – Windows

Microsoft udostęp­nił narzędzie Disk2vhd – jed­no z wielu narzędzi Sysinternals które pozwala na kon­wer­sję uru­chomionego sys­te­mu Windows w plik VHD  (ang. vir­tu­al hard dri­ve) który moż­na otworzyć/uruchomić za pomocą narzędzi wbu­dowanych w Windows 8 and 8.1 Professional.
Uruchamiamy te narzędzie na sys­temie który chce­my zrzu­cić do obrazu.  Narzędzie pozwala również wybrać par­ty­c­je i napędy które chce­my umieś­cić w obra­zie.

ximg_5514c2b771a7a.png.pagespeed.ic.THHTDogPbi
Narzedzia Parallels – Windows i Linux

Parallels ofer­u­je płatne narzędzia zwane jako “Parallels Transporter Agent.” Istnieje możli­wość inte­gracji z Mac.

ximg_5514c693715cd.png.pagespeed.ic.WomWH6IPof

UWAGA
Należy pamię­tać o licenc­jach sys­te­mu Windows, którego jed­na kopia może być uru­chomiona w danym cza­sie.

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *