Kopia aktywacji systemu Windows 7, Windows 8 i Office 2010

Kopia aktywacji systemu Windows 7, Windows 8 i Office 2010

Jednym ze sposobów wyko­na­nia kopii aktywacji sys­te­mu Windows oraz odczy­tanie numeru seryjnego jest uru­chomie­nie niedużego pro­gra­mu Advanced Token Manager…Program umożli­wia również wyko­nanie kopii aktywacji Office 2010.
Dlaczego wyko­nanie kopii jest cenne? Otóż  licenc­ja OEM ma ogranic­zoną liczbę aktywacji automaty­cznych, po wycz­er­pa­niu tej możli­woś­ci pozosta­je nam każ­do­ra­zowy kon­takt z  Microsoft i prze­chodze­nie przez dłu­gi pro­ces aktywacji telefonicznej.

Wymagania:
.NET Framework 4.0
.NET Framework 4.5

Kopia zapa­sowa aktywacji dotyczy :
— Office 2010
— Windows 8
— Windows 7
— Windows Vista
— Windows Server 2008 / 2011 / 2012

Ekran wyko­na­nia kopii zapa­sowej Windows i Office 2010:

windows activation backup

Poniżej pro­ces wyko­na­nia odt­worzenia kopii zapa­sowej aktywacji Windows i Microsoft Office

windows activation restore

Program moż­na pobrać z tego miejs­ca.

 

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!