Kopie zapasowe za tworzone za pomocą Bacula

Alternatywa dla płat­nych, niejed­nokrot­nie bard­zo drogich rozwiązań, jest opro­gramowanie do tworzenia i zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi o nazwie Bacula. Przeznaczone jest do pra­cy w sieci­ach kom­put­erowych lub w wer­sji stand­alone — nawet na pojedyńczych maszy­nach. Pracuje w architek­turze klient-ser­w­er i zapisu­je dane na dyskach twardych lub napę­dach taśm magnetycznych.

Kod źródłowy Baculi w całoś­ci udostęp­niony jest na licencji wol­nego opro­gramowa­nia: AGPL, LGPL, Public domain. Oprogramowanie Bacula jest zestawem pro­gramów, które moż­na pobrać bezpłat­nie z ofic­jal­nej wit­ryny pro­jek­tu Bacula (http://www.bacula.pl)

Zestaw narzędzi Bacula przez­nac­zonych do archi­wiz­a­cji skła­da się z trzech pod­sta­wowych kom­po­nen­tów: klien­ta,  dae­mona mag­a­zynowa­nia oraz zarząd­cy. Do praw­idłowego dzi­ała­nia niezbęd­ny okaże się również ser­w­er bazo­danowy oraz kil­ka narzędzi pomoc­niczych do oper­acji na wolu­mi­nach i bazie danych.

bacula

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *