Obsługa platform Allegro, OLX

Prezentacja ofer­ty towarów i usług na plat­for­ma­ch sprzedażowych takich jak: allegro.pl i olx.pl. Po odpowied­nim przy­go­towa­niu zdjęć pro­duk­tów i przy­go­towa­niu zgod­nego z wyty­czny­mi opisem pro­duk­tów, są one wys­taw­iane na dowol­nej z wymienionej plat­formie sprzedażowej…

W przy­pad­ku zarządza­nia duży­mi iloś­ci­a­mi pro­duk­tów, wyko­rzys­tu­je sys­te­my automatyza­cji aukcji.


KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!