Problem z drukowaniem — dokumenty w kolejce

Może  prob­lem ma naturę szer­szą, nie doty­czy tylko rozwiązań ser­werowych. Zdarza się, że doku­men­ty nie są drukowane, jak otworzymy kole­jkę wydruku, zauważymy że są tam prze­chowywane i nic się z nimi nie dzieje. Problem też może nie zakończyć się po restar­cie bufo­ra wydruku (ang. spool­er).

Jest sposób, oto skrypt który usuwa pli­ki z kat­a­logu spool­era, po zatrzy­ma­niu usłu­gi bufo­ra wydruku. Skrypt należy zapisać do pliku z rozsz­erze­niem .bat i uru­chomić z prawa­mi admin­is­tra­to­ra…

Oto skrypt:

@echo off
echo Czyszczenie bufo­ra wydruku
net stop spool­er
echo Trwa usuwanie doku­men­tow w kole­jce drukowa­nia
del /q /f /s "%systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*"
net start spool­er
echo Pomyslnie wyko­nano wszys­tkie czynnosci
pause

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *