Programowanie EXCEL / ACCESS

Posiadam sze­rok­ie kom­pe­tenc­je w zakre­sie pro­gramowa­nia Access, Excel/VBA. W ostat­nich lat­ach real­i­zowałem ciekawe pro­jek­ty, wyko­rzys­tu­ją­cych VBA – Access, Excel. Na plat­formie Access, Excel/VBA real­izu­je różnorodne pro­jek­ty, wspier­a­jące pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych w firmach.

Zadzwoń teraz!