Programowanie EXCEL / ACCESS

Posiadamy sze­rok­ie kom­pe­tenc­je w zakre­sie pro­gramowa­nia Access, Excel / VBA / MS SQL. W ostat­nich lat­ach real­i­zowane były ciekawe pro­jek­ty, wyko­rzys­tu­jące VBA – Access, Excel. Na plat­formie Access, Excel / VBA real­izu­je­my różnorodne pro­jek­ty bazo­danowe, wspier­a­jące pra­cown­ików w firmach…


KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!