Rodzaje Backup

Wyróżniamy trzy rodza­je backupu:

  • całoś­ciowy (pełny,full ) — wykony­wana jest kopia wszys­t­kich danych, bit archive pliku otrzy­mu­je wartość 0

Zalety:
— łat­wość odt­worzenia danych — najczęś­ciej wszys­tkie zna­j­du­ją się na jed­nym nośniku
— krót­ki czas odt­worzenia danych lub przy­wróce­nia sys­te­mu do pełnej funkcjonalności

Wady:
— dłu­gi czas tworzenia backupu
— nieop­ty­malne i nieefek­ty­wne wyko­rzys­tanie nośników — dane rzad­ko wyko­rzysty­wane są trak­towane na równi z dany­mi częs­to ule­ga­ją­cy­mi zmianom

  • przy­ros­towy (incre­men­tal) — kopi­owane są jedynie te dane, które uległy zmi­an­ie bądź zostały utwor­zone od momen­tu wyko­na­nia ostat­niego back­upu pełnego lub przy­ros­towego, tzn. kopi­owane są pli­ki, których bit archive ma wartość 1; po wyko­na­niu back­upu bit ten otrzy­mu­je wartość 0

Zalety:
— back­up jest twor­zony szy­b­ciej niż w przy­pad­ku back­upu pełnego
nośni­ki są wyko­rzysty­wane efektywniej

Wady:
— do odt­worzenia danych potrzeb­ny jest kom­plet nośników z back­u­pa­mi przy­ros­towy­mi (w porząd­ku chrono­log­icznym) oraz ostat­ni back­up pełny

  • różni­cowy (dif­fer­en­tial) — wykony­wana jest kopia tylko tych danych,które zmieniły się po przeprowadze­niu ostat­niego back­upu całoś­ciowego lub przy­ros­towego, tzn. kopi­owane są pli­ki z wartoś­cią bitu archive równą 1; po wyko­na­niu back­upu pozosta­je ona niezmieniona

Zalety:
— odt­worze­nie danych jest łatwiejsze niż w przy­pad­ku backupu
przy­ros­towego — trze­ba mieć do dys­pozy­cji ostat­nią pełną kopię oraz ostat­nią kopię różnicową
— czas odt­worzenia danych jest krót­szy niż w przy­pad­ku korzystania
z kopii przyrostowych
— wyko­nanie back­upu zaj­mu­je mniej cza­su niż w przy­pad­ku backupu
pełnego

Wady:
— nieefek­ty­wne wyko­rzys­tanie nośników — dane nie ule­ga­jące zmi­anom są back­upowane kole­jny raz czas wyko­na­nia back­upu jest dłuższy niż w przy­pad­ku back­upu przyrostowego

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *