Serwis KOMPUTERÓW

Każdy kom­put­er w fir­mie pełni określoną, ważną rolę. Jego uster­ka powodu­je więk­sze lub mniejsze przesto­je pra­cown­ików w pra­cy.

Jeżeli Państwa kom­put­er uległ awarii, to zachę­camy do sko­rzys­ta­nia z mojego, mobil­nego ser­wisu IT. Wystarczy się skon­tak­tować ze mną za pośred­nictwem tele­fonu lub pocz­ty elek­tron­icznej, przy­jadę do Państwa i wykon­am czyn­noś­ci ser­wisowe. Gdyby naprawa okaza­ła się poważniejsza — kom­put­er przekazy­wany jest do stacjonarnego ser­wisu.

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button