Serwis KOMPUTERÓW

Jeżeli Państwa kom­put­er uległ awarii, to zachę­camy do sko­rzys­ta­nia ze stacjonarnego lub mobil­nego ser­wisu IT. Wystarczy się skon­tak­tować za pośred­nictwem tele­fonu lub pocz­ty elek­tron­icznej, przy­jedziemy do Państwa i wykon­amy czyn­noś­ci ser­wisowe. Gdyby naprawa okaza­ła się poważniejsza — kom­put­er przekazy­wany jest do stacjonarnego serwisu.

W ofer­cie:

• Serwis kom­put­erów oraz lap­topów
• Serwis opro­gramowa­nia i sys­temów infor­maty­cznych
• Sprzedaż sprzę­tu i opro­gramowa­nia kom­put­erowego
• Sieci kom­put­erowe LAN, WiFi oraz LTE
• Administracja ser­w­era­mi WINDOWS oraz LINUX
• Usługi inter­ne­towe, www i pocz­ta
• Usługi z zakre­su grafi­ki kom­put­erowej
• Korepetycje i szkole­nia z zakre­su infor­maty­ki dla osób w różnym wieku
• Bezpieczna OBSŁUGA ZDALNA
• Nietypowe, niesz­ablonowe zlece­nia informatyczne

Zapraszam do sko­rzysta­nia z usług ser­wisu kom­put­erowego (stacjonarnego i mobil­nego) na tere­nie mias­ta Zielona Góra i promie­niu do 25 kilometrów!

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

 

Zadzwoń teraz!