Skróty klawiaturowe WINDOWS

Skróty klawiaturowe WINDOWS

Ctrl+C — Kopiuje zaz­nac­zony ele­ment
Ctrl+V — Wkleja sko­pi­owany ele­ment
Ctrl+X — Wycina zaz­nac­zony ele­ment
Ctrl+Z — Cofnij ostat­nią oper­ację
Ctrl+Y — Powtarza ostat­nią oper­ację
Ctrl+F — Znajduje tekst w akty­wnym doku­men­cie
Ctrl+S — Zapisuje bieżą­cy plik
Ctrl+Shift+S — Zapisuje bieżą­cy plik jako
Ctrl+A — Zaznacza wszys­tko
Ctrl+P — Drukuje bieżą­cy doku­ment
Alt+Tab — Przełącza się między otwarty­mi programami/oknami
Alt+F4 — Zamyka akty­wne okno lub zakańcza pracę akty­wnego pro­gra­mu
Ctrl+Shift+Esc — Otwiera Menedżer zadań Windows
Ctrl+Shift — Przełącza układ klaw­iatu­ry (w przy­pad­ku kilku zain­stalowanych układów klaw­iatu­ry)
Shift+Delete — Usuwa zaz­nac­zony ele­ment z pominię­ciem Kosza / trwale
Shift+kliknięcie na ikonę pro­gra­mu na pasku zadań — Otwiera nową insta­lację pro­gra­mu
Shift+←/→ — Zaznacza znak w tekś­cie
Ctrl+←/→ — Zaznacza blok tek­stu
Start+I — Otwiera ustaw­ienia Windows
Start+X — Otwiera menu Zaawansowanych ustaw­ień sys­te­mu
Start+E — Otwiera Eksplorator plików
Start+L — Blokuje ekran kom­put­era
Start+D — Minimalizuje wszys­tkie okna i pokazu­je pul­pit
Start+↑ — Maksymalizuje akty­wne okno
Start+↓ — Przywraca nor­mal­ny rozmi­ar akty­wnego okna
Start+← — Zmaksymalizuj okno aplikacji do lewej połowy ekranu
Start+→ — Zmaksymalizuj okno aplikacji do prawej połowy ekranu
Start+Pause — Wyświetla właś­ci­woś­ci sys­te­mu
Ctrl++ — Powiększa
Ctrl+- — Pomniejsza
Tab — Przejdź do następ­nej opcji
Shift+Tab — Przejdź do poprzed­niej opcji
Shift+F10 — Wyświetla menu kon­tek­stowe (prawy przy­cisk myszy)
Print Screen — Wykonuje zrzut ekranu i kopi­u­je je go do schowka
Start+Print Screen — Zrzut ekranu i zapisu­je w > Ten kom­put­er / Obrazy / Zrzuty ekranu

Share Button

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń teraz!