STRONY INTERNETOWE

Tworzymy strony WWW, które są nowoczesne, atrak­cyjne wiz­ual­nie, przy­jazne dla urządzeń mobil­nych i przez­nac­zone do samodziel­nej edy­cji. Samo założe­nie strony inter­ne­towej nie wystar­czy, by czer­pać z niej realne korzyś­ci, tak więc aby strona WWW przynosiła mierzal­ny zysk, warto wyposażyć ją w ele­men­ty, które generu­ją ruch, a tym samym wpły­wa­ją na sprzedaż.


Projektowanie stron inter­ne­towych RWD:
- respon­sy­wne strony inter­ne­towe
- zarządzalne strony inter­ne­towe
- dobra pozy­c­ja w wyszuki­warce GOOGLE
- pro­jek­towanie grafi­ki na potrze­by stron inter­ne­towych
- z zas­tosowaniem nowoczes­nego sil­ni­ka WordPress
- aktu­al­i­zowany kod źródłowy strony (bez­pieczeńst­wo)

Przykłady real­iza­cji prac:
https://www.serwismobilnytir.eu/
https://www.owocowe.com.pl
https://www.bhprotect.pl
https://www.gotir.pl
https://www.stawiogrod.pl
https://www.olbud.eu
https://www.twoformat.pl
https://www.gorbacz.pl

strony zarządzane
https://mmdekor.pl
https://hortus.biz.pl

nowe real­iza­c­je i obsłu­ga:
https://www.fotokaro.pl

.…i wiele innych.


 

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!