Tag: administracja

Wyświetlenie pełnej ścieżki FQDN domeny hosta

W celu wyświ­etle­nia pełnej ścież­ki FQDN, wyda­je­my polece­nie w kon­soli: $ host­name ‑f

Wyświetlenie nazwy dns systemu

W celu wyświ­etle­nia nazwy dns sys­te­mu lin­ux ubun­tu wprowadza­my w kon­soli: $ dnsdomainname

Tworzenie nośnika instalacyjnego dla Windows 10

Microsoft w roku 2015, przy­go­tował narzędzie służące do  insta­lacji lub ponownej insta­lacji sys­te­mu oper­a­cyjnego Windows 10. Dzięki niemu insta­lac­ja sys­te­mu Windows 10 jest bard­zo prosta…

Konwersja partycji Windows/Linux do pliku maszyny wirtualnej

Nic nie zda­je się skom­p­likowane, tylko braku­je narzędzi :). Jednak dzię­ki pro­gramis­tom życie sta­je się prost­sze. Przedstawiam opro­gramowanie służące do kon­wer­sji par­ty­cji na której zna­j­du­je się sys­tem oper­a­cyjny Windows lub Linux na plik wirtualny.

Kończenie procesu LINUX

Dwa polece­nia do zamyka­nia pro­ce­su (pot. zabi­ja­nia pro­ce­su). Stosowane w celu zamknię­cia pro­gra­mu, zakończa­nia niepotrzeb­nych pro­cesów to kill i killall.

Zadzwoń teraz!