Archiwa tagu: administracja

NTFS Windows XP — prawa do obiektów

W sys­temach Windows XP home edi­tion braku­je możli­woś­ci otwar­cia kar­ty z prawa­mi dostępu NTFS plików i kat­a­logów. Czytaj dalej NTFS Windows XP — prawa do obiek­tów

Share Button

ntp — pobieranie i synchronizacja czasu z zegarami atomowymi

Zegar sys­te­mu Linux może być zsyn­chro­ni­zowany z wzorcem cza­sowym zamieszczanym na ser­w­er­ach ntp. Synchronizacja może się odby­wać w cza­sie rzeczy­wistym, bądź jed­no­ra­zowo. Do wyko­na­nia tej oper­acji potrze­bu­je­my pro­gra­mu ntp.

Czytaj dalej ntp — pobieranie i syn­chro­niza­c­ja cza­su z zegara­mi ato­m­owy­mi

Share Button

Nazwy domenowe zamiast IP w logach Apacha

Parametr HostnameLookups z opcją On powodu­je tłu­macznie IP na nazwy domenowe. Jeżeli zależy nam na szy­bkoś­ci, para­metr musi być wyłąc­zony, w prze­ci­wnym wypad­ku bedzie wymuszał dla każdego zapy­ta­nia wyszuki­wanie w DNS

Share Button

Jak zmienić port nasłuchiwania używany przez funkcję Pulpit zdalny

Niekiedy zachodzi potrze­ba zmi­any por­tu na którym pracu­je zdal­ny pul­pit. Rozwiązanie jest proste, wyma­ga jedynie ingerencji w edy­tor rejestru.

Czytaj dalej Jak zmienić port nasłuchi­wa­nia uży­wany przez funkcję Pulpit zdal­ny

Share Button

Nazwa pliku REMOTE DESKTOP — Zdalny pulpit

Plik do kon­soli pul­pitu zdal­nego (ang. remote desk­top) moż­na znaleźć w sys­temie pod ścieżką: %SystemRoot%\System32\mstsc.exe, co zazwyczaj oznacza ścieżkę c:\windows\system32\mstsc.exe .

*Domyślnie ser­w­er RDP jest dostęp­ny na por­cie TCP, UDP 3389.

Share Button