Sterownik drukarki SCX4200 Windows10

Sterownik drukar­ki prezen­towany na stronach inter­ne­towych SAMSUNG i Microsoft nie dzi­ała praw­idłowo pod Windows 10.  Tutaj są dostęp­ne sterown­i­ki do drukar­ki i skan­era Samsung SCX4200, mają oznacze­nie Win7 ale działają …

Problem z drukowaniem w RDP

Problem ten zauważono w wer­sji Windows Server 2008R2, ale może doty­czyć też innych sys­temów. Może część artykułu będzie przy­dat­na w innych sys­temach rodziny Windows, poda­je­my więc zatem rozwiązanie…