Archiwa tagu: HASŁO

Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Zdarza się, nawet częs­to, że zapom­i­namy hasła do ser­w­era MSSQL na uzytkown­i­ka sa. Podaję sposób jego odzyska­nia:

Czytaj dalej Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Share Button

Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Czytaj dalej Domyślne hasła routerów

Share Button

Konfiguracja haseł CISCO

Hasło kon­soli:

Router(config)#line con­sole
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password haslo

o Hasło wirtu­al­nych ter­mi­nali (tel­net):

Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password haslo

o Hasło try­bu “priv­ilidged”:
nieza­szyfrowane:

Router(config)#enable pass­word haslo

lub zaszyfrowane:

Router(config)#enable secret haslo

w przy­pad­ku gdy skon­fig­u­ru­je­my oba hasła, akty­wne jest hasło zaszyfrowane

o Zaszyfrowanie wszys­t­kich haseł:

Router(config)# ser­vice pass­word-encryp­tion

Share Button

Zmiana hasła administratora

WINDOWS XP

Przechodzimy do: Start –> Uruchom –> wpisu­je­my "CMD"

Następnie wpisu­je­my w kon­soli "net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator")

Wpisujemy:

net user admin­is­tra­tor *

Pojawia się:
Wpisz hasło dla użytkowi­ka –> wpisu­je­my nowe hasło
Wpisz hasło ponown­ie w celu potwierdzenia –> wpisu­je­my to samo

Powinno pojaw­ić się: Polecenie zostało wyko­nane pomyśl­nie.

—————————————————————————

WINDOWS VISTA

Przechodzimy do Start–> w polu rozpocznij wyszuki­wanie wpisu­je­my polece­nie: "CMD"–> klikamy prawym: uru­chom jako admin­is­tra­tor–> pojaw­ia się nowe okno–> klikamy:kontunuuj
lub naciskamy kom­bi­nację: znak windows+R i tam wpisu­je­my CMD

Następnie wpisu­je­my w konsoli"net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator")

Wpisujemy:

net user admin­is­tra­tor *

Pojawia się:
Wpisz hasło dla użytkown­i­ka –> wpisu­je­my nowe hasło
Wpisz hasło ponown­ie w celu potwierdzenia –> wpisu­je­my to samo

Powinno pojaw­ić się: Polecenie zostało wyko­nane pomyśl­nie.

Share Button