Archiwa tagu: lan

Maskarada na LINUX Debian

Maskarada? Udostępnienie inter­ne­tu na lin­ux debian? Nic strasznego. W poniższym artykule opisze­my w jaki sposób za pomocą ser­w­era lin­ux udostęp­nić inter­net kom­put­erom pracu­ją­cym w naszej LAN. W artykule podano opis zas­tosowa­nia w środowisku lin­ux debian. Myślę że śred­nioza­awan­sowani użytkown­i­cy bez trudu powin­ni poradz­ić sobie w innych dys­try­buc­jach.…

Czytaj dalej Maskarada na LINUX Debian

Share Button

Generowanie raportów Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam tworze­nie bogatych raportów o urządze­niu. Mamy do dys­pozy­cji wiele spośród gen­erowanych z nich. Przyjrzyjmy się zatem jed­ne­mu z nich…

Czytaj dalej Generowanie raportów Axence nVision

Share Button

Axence NetTools Netwatch

Przedstawiamy ciekawą funkcję opro­gramowa­nia Axence NetTools — Netwatch. W pra­cy admin­is­tra­to­ra zachodzi częs­to potrze­ba mon­i­toringu usług i ich jakoś­ci…

Czytaj dalej Axence NetTools Netwatch

Share Button

Diagnostyka sieci WIFI

Czesto pojaw­ia się prob­lem, moja sieć WIFI nie dzi­ała albo sieć WIFI dzi­ała wol­no, połączenia WIFI są zry­wane… Co robić w takiej sytu­acji… Otóż jest sposób!

Czytaj dalej Diagnostyka sieci WIFI

Share Button

Bezpieczeństwo LAN

Prezentujemy artykuł z prak­ty­czną imple­men­tacją mech­a­nizmów zabez­pieczeń sieci LAN…

Czytaj dalej Bezpieczeństwo LAN

Share Button