Prawa do plików linux

Linux uży­wa tych samych ustaw­ień praw plików co UNIX, każdy plik i kat­a­log sys­te­mu Linux ma określone prawa dla właś­ci­ciela plików, członków grup użytkown­ików i każdego użytkown­i­ka sys­te­mu. Prawa to …

Polskie znaki w mysql

W celu wyświ­etle­nia pol­s­kich znaków należy pamię­tać o: poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` …

Wyszukiwanie pliku linux ubuntu

$ locate fileName $ locate htpass­wd $ locate pass­wd $ locate my.resume.doc Można też dodać warun­ki $ find {/dir/to/search} ‑name {file-to-search} ‑print $ find /etc/ ‑name /etc/passwd ‑print $ find …

Porty i gniazda UDP i TCP

Wyświetlenie wszys­t­kich portów sudo ss ‑l sudo net­stat ‑tulpn sudo net­stat ‑tulpn | grep LISTEN ## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd TCP sudo ss ‑t ‑a ## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd UDP sudo ss ‑u …