Archiwa tagu: mssql

Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Zdarza się, nawet częs­to, że zapom­i­namy hasła do ser­w­era MSSQL na uzytkown­i­ka sa. Podaję sposób jego odzyska­nia:

Czytaj dalej Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Share Button

Instalacja MSSQL Management Tools

Serwer MSSQL zain­stalowany… Co dalej… Do zarządza­nia sew­erem (prawa, tworze­nie tabel, tworzenia widoków, kopii zapa­sowych oraz odt­warza­nia danych i wiele więcej) służy narzędzie  MSSQL Management Tools.

Czytaj dalej Instalacja MSSQL Management Tools

Share Button

Instalacja dodatkowej instancji MSSQL SERVER

Często zachodzi konieczność insta­lacji dodatkowej, następ­nej instancji MSSQL SERVER (nie mylić z przyłączaniem dodatkowej bazy danych). Dzięki instacji, może­my wykon­ać inne ustaw­ienia w początkowym pro­ce­sie insta­lacji.

Czytaj dalej Instalacja dodatkowej instancji MSSQL SERVER

Share Button

Instalacja MSSQL serwer 2008 R2

Artykuł dla początku­ją­cych użytkown­ików, może pomóc w insta­lacji ser­w­era bazo­danowego Microsoft. Instalacja jest naprawdę pros­ta..

Czytaj dalej Instalacja MSSQL ser­w­er 2008 R2

Share Button

Operacje SQL za pomocą plików .vbs

Poniżej prezen­tu­je­my skrypt do real­iza­cji zapy­tań MSSQL za pomocą plików .vbs. Prezentowany skrypt umożl­wia real­iza­cję polece­nia SELECT. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wyko­rzys­tać go w swoich zas­tosowa­ni­ach i dodać instrukcję SQL — INSERT albo UPDATE.

—–

Dim tabela

Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=RINGONET\INSERTGT;UID=sa;PWD=;DATABASE=BAZA"
Conn.open DSNtest

strquery_select = "select pole from tabela"
set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open strquery_select, conn

rs.MoveFirst

Do Until rs.EOF
msg­box rs("pole")
rs.MoveNext
Loop

Conn.Close
Set conn=Nothing

—–

Share Button