Nazwa pliku REMOTE DESKTOP — Zdalny pulpit

Plik do kon­soli pul­pitu zdal­nego (ang. remote desk­top) moż­na znaleźć w sys­temie pod ścieżką: %SystemRoot%\System32\mstsc.exe, co zazwyczaj oznacza ścieżkę c:\windows\system32\mstsc.exe . *Domyślnie ser­w­er RDP jest dostęp­ny na por­cie TCP, UDP 3389.

Problem z drukowaniem w RDP

Problem ten zauważono w wer­sji Windows Server 2008R2, ale może doty­czyć też innych sys­temów. Może część artykułu będzie przy­dat­na w innych sys­temach rodziny Windows, poda­je­my więc zatem rozwiązanie…