Archiwa tagu: WINDOWS

Polskie znaki w mysql

W celu wyświ­etle­nia pol­s­kich znaków należy pamię­tać o:

  • poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci
  • ustaw­ie­niu kodowa­nia w wysyłanym nagłówku<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF‑8" />

*W wielu wypad­kach prob­lem jest po stron­ie kon­fig­u­racji samego ser­era www, php.  Jeżeli nie ma dostępu do w/w kon­fig­u­racji sposobem się okazu­je możli­wość ustaw­ienia kodowa­nia połączenia:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
Jeżeli jeszcze są prob­le­my:
mysql_query("SET NAMES `utf8` COLLATE `utf8_polish_ci`");

 

Share Button

Tworzenie nośnika instalacyjnego dla Windows 10

Microsoft w roku 2015, przy­go­tował narzędzie służące do  insta­lacji lub ponownej insta­lacji sys­te­mu oper­a­cyjnego Windows 10. Dzięki niemu insta­lac­ja sys­te­mu Windows 10 jest bard­zo pros­ta…

Czytaj dalej Tworzenie nośni­ka insta­la­cyjnego dla Windows 10

Share Button

Konwersja partycji Windows/Linux do pliku maszyny wirtualnej

Nic nie zda­je się skom­p­likowane, tylko braku­je narzędzi :). Jednak dzię­ki pro­gramis­tom życie sta­je się prost­sze. Przedstawiam opro­gramowanie służące do kon­wer­sji par­ty­cji na której zna­j­du­je się sys­tem oper­a­cyjny Windows lub Linux na plik wirtu­al­ny. Czytaj dalej Konwersja par­ty­cji Windows/Linux do pliku maszyny wirtu­al­nej

Share Button

NTFS Windows XP — prawa do obiektów

W sys­temach Windows XP home edi­tion braku­je możli­woś­ci otwar­cia kar­ty z prawa­mi dostępu NTFS plików i kat­a­logów. Czytaj dalej NTFS Windows XP — prawa do obiek­tów

Share Button

Wysyłka emaili za pomocą SMTP

Prezentujemy uni­w­er­sal­ny kod Power Shell dzię­ki które­mu moż­na za pośred­nictwem ser­w­era SMTP wysyłać emaile do admin­is­tra­to­ra czy też innego, dowol­nego użytkown­i­ka pocz­ty elek­tron­icznej: Czytaj dalej Wysyłka emaili za pomocą SMTP

Share Button