Polskie znaki w mysql

W celu wyświ­etle­nia pol­s­kich znaków należy pamię­tać o: poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` …

Wysyłka emaili za pomocą SMTP

Prezentujemy uni­w­er­sal­ny kod Power Shell dzię­ki które­mu moż­na za pośred­nictwem ser­w­era SMTP wysyłać emaile do admin­is­tra­to­ra czy też innego, dowol­nego użytkown­i­ka pocz­ty elektronicznej: