Wersja N Windows 10

Wersja N Windows 10

Spotykane są wer­sje sys­temów Windows 10 Home N oraz Windows 10 Pro N. Co kry­je się pod tymi wer­s­ja­mi?Windows 10 Home N oraz Windows 10 Pro N — zaw­ier­a­ją odpowied­nio te same funkc­je, co  znany Windows 10 Home i Windows 10 Pro, jed­nakże bez obsłu­gi niek­tórych funkcji  mul­ti­me­di­al­nych ( Muzyka, Wideo, Skype,Windows Media Player). Dlatego też, aby możli­we było odt­warzanie i tworze­nie dysków CD audio, dysków DVD wideo oraz plików mul­ti­me­di­al­nych, przesyłanie stru­mieniowo utworów muzy­cznych, robi­e­nie i prze­chowywanie zdjęć oraz korzys­tanie z kamery inter­ne­towej, konieczne jest zaopa­trze­nie w opro­gramowanie firm trze­ci­ch lub samej firmy Microsoft.

Share Button

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!