Wyłączenie hibernacji Windows 10

Wyłączenie hibernacji Windows 10

Aby wyłączyć hibernację:

Uruchamiamy Wiersz polece­nia z uprawnieni­a­mi administratora.

- wpisu­je­my polece­nie: pow­er­cfg ‑h off

- alter­naty­wnie moż­na również użyć polece­nia: pow­er­cfg /hibernate off

— [Enter] i moż­na już zamknąć okno Wiersza poleceń 

Wielogigabajtowy plik hiberfil.sys zniknie z kat­a­logu głównego dysku sys­te­mowego, zniknie też polece­nie Hibernuj fig­u­ru­jące doty­chczas jako jed­no z pole­ceń towarzyszą­cych opcji zamknię­cia systemu.

Istnieje również rozwiązanie kom­pro­misowe, pozwala­jące zachować funkc­je hiber­nacji, przy jed­noczes­nym uszczu­ple­niu obję­toś­ci pliku hiberfil.sys. Za pomocą polecenia:

pow­er­cfg /hibernate /size 50

reduku­je­my rozmi­ar pliku hiberfil.sys do 50 pro­cent obję­toś­ci pamię­ci RAM w komputerze.

Share Button

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!