ZARZĄDZANIE MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

Żyjemy w cza­sach, w których właś­ci­wa prezen­tac­ja osób, firm i ich ofer­ty jest bard­zo waż­na. Media społecznoś­ciowe jako kanał reklam­owy i mar­ketingowy odgry­wa­ją istot­ną rolę w dzi­ałal­noś­ci inter­ne­towej.

ringonet.pl prowadzi dzi­ała­nia w zakre­sie pro­jek­tu, wdroże­nia i zarządza­nia pro­fil­a­mi mediów społecznoś­ciowych takich jak Facebook i Instagram.

Zachęcam do kon­tak­tu w spraw­ie zle­ceń zarządza­nia medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi…

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button