Zarządzanie polisami Windows

Zarządzanie polisami Windows

Systemy Windows oprócz zarządza­nia pan­elem sterowania,mają ogromne możli­woś­ci zarządza­nia przez edy­tor polis. Jak wielkie możli­woś­ci ma ta przys­tawka moż­na ocenić samemu.

Uruchamiamy edy­tor polis:

menu start>uruchom lub wyszukaj>gpedit.msc

Ukazuje nam się poniższy ekran:

capture_001_22102014_015343

Teraz może­my zacząć pracę w edy­torze. Należy pamię­tać że polisy kom­put­era mają przewagę, są pri­o­ry­te­towe nad polisa­mi użytkownika.

Po wprowadze­niu zmi­an, nie są one widoczne. Należy je zatwierdz­ić, najczęś­ciej polece­niem gpup­date /force, jak na poniższym ekranie:

capture_001_22102014_020959
Polecenie gpup­date ma składnię:

gpup­date [/target:{com­put­er|user}] [/force] [/wait:val­ue] [/logoff] [/boot]

Wyjaśnienie przełączników:

/target: { com­put­er | user } : Przetwarza tylko ustaw­ienia użytkown­i­ka lub kom­put­era. Domyślnie ustaw­ione są oba ustawienia.

/force   : Ignoruje wszys­tkie opty­mal­iza­c­je przetwarza­nia i przetwarza wszys­tkie polisy.

/wait: val­ue   : Liczba sekund pod­czas której przetwarzanie polis czeka na ukończe­nie. Domyślnie 600 sekund., "0" oznacza naty­ch­ni­ast,  "-1" w sposób nieokreślony.

/logoff   :Wyloguje się po zakończe­niu odświeża­nia. Jest to wyma­gane dla tych rozsz­erzeń zasad grupy po stron­ie klien­ta, które nie przetwarza­ją w cyk­lu odświeża­nia w tle, ale to wykonu­je pro­ces, gdy użytkown­ik logu­je się np. takich jak insta­lac­ja opro­gramowa­nia i przekierowanie folderu

/boot   : Ponowne uru­chomie­nie kom­put­era po zakończe­niu odświeża­nia. Jest to wyma­gane dla tych rozsz­erzeń zasad grupy po stron­ie klien­ta, które nie przetwarza­ją w cyk­lu odświeża­nia w tle, ale to robią,  pod­czas pro­ce­su uruchami­a­nia kom­put­era, takich jak np. insta­lac­ja opro­gramowa­nia kom­put­erowego.

/? :  wyświ­et­la help

 

Share Button

Tags: , , , , , , , , ,

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń teraz!