ZARZĄDZANIE WINDOWS

Prowadzę prace z zakre­su zarządza­nia sys­tema­mi oper­a­cyjny­mi Microsoft Windows takich jak stac­je robocze i ser­w­ery. Oprócz zarządza­nia samym sys­te­mem oper­a­cyjnym, zaj­mu­ję się zarządzaniem opro­gramowa­nia, które jest zain­stalowane na w.w. sys­temach oper­a­cyjnych.
Jest to opro­gramowanie księ­gowe i mag­a­zynowe, bazo­danowe, kadrowe, graficzne, paki­ety biurowe etc.

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button