ZARZĄDZANIE WINDOWS

Prace z zakre­su zarządza­nia sys­tema­mi oper­a­cyjny­mi Microsoft Windows takich jak stac­je robocze i ser­w­ery. Oprócz zarządza­nia samym sys­te­mem oper­a­cyjnym, pra­ca z opro­gramowaniem, które jest zain­stalowane na w.w. sys­temach operacyjnych.
Jest to opro­gramowanie księ­gowe i mag­a­zynowe, bazo­danowe, kadrowe, graficzne, paki­ety biurowe etc.

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

 

Zadzwoń teraz!