MAILING

Prowadzę real­iza­cję kam­panii mailin­gowych z powier­zonych lub włas­nych baz mailin­gowych. Zaletą jest również indy­wid­u­alne dopa­sowanie treś­ci kore­spon­dencji elek­tron­icznej, w celu osiąg­nię­cia jak najwyższych poziomów oglą­dal­noś­ci otrzy­manej kore­spon­dencji…

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button