Kampanie mailingowe

Cele. Działania. Rezultaty.

Przyczyniamy się do wzros­tu Twoich dochodów, licz­by klien­tów, transakcji. Osiągamy cele, na które się umawiamy.

Realizacja kam­panii mailin­gowych z powier­zonych lub włas­nych baz mailin­gowych. Indywidualne dopa­sowanie treś­ci kore­spon­dencji elek­tron­icznej, w celu osiąg­nię­cia jak najwyższych poziomów oglą­dal­noś­ci otrzy­manej korespondencji.

Posiadamy własne bazy mailin­gowe B2C i B2B. Tworzymy pro­file odbior­ców i opty­mal­izu­je­my wysył­ki mailingowe.

Naszym najważniejszym zadaniem jest dostar­czanie klien­tom kon­wer­tu­jącego, wartoś­ciowego ruchu.


 

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!