Projektowanie GRAFIKI

Chcesz mieć świetne logo, plakat, wiz­ytówkę? Szukasz firmy lub oso­by, która wykona dla Ciebie pro­jek­ty graficzne fold­erów reklam­owych i kat­a­logów, broszur i ulotek? Projektujemy, omaw­iamy, dopa­sowu­je­my i wzbo­ga­camy. Jesteśmy fachowi, otwar­ci, kreaty­wni i eko­log­iczni. Wszystko po to, by tworzyć wysok­iej klasy, este­ty­czne i atrak­cyjne wiz­ual­nie prace, które przy­cią­ga­ją spo­jrzenia, budzą podziw i poma­ga­ją rozwi­jać Twój biznes.

Usługi z zakre­su pro­jek­towa­nia ele­men­tów i plików graficznych wykony­wane są w licencjonowanych pro­gra­mach paki­etów graficznych ADOBE i COREL.

Nie jest konieczny zakup pro­duk­tu na nośnikach np. wiz­ytów­ki na papierze, banery etc., w ofer­cie dostęp­ne są same pro­dukc­je elek­tron­iczne w postaci plików z grafikami… 


KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!